ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, συνήλθαν τα μέλη αυτού, στο ERRICO’S CLUB στην οδό Κάλβου 64-66 στην περιοχή Γκύζη, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Παρόντες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι:

 • Γούλας Νικόλαος
 • Διαμαντής Γεώργιος
 • Διακουμάκος Παύλος
 • Καραβασίλης Βλάσης
 • Καράμπελας Ιωάννης
 • Λαζαρίδης Κυριάκος
 • Λιαπής Κων/νος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Ιωάννης Γερμακόπουλος με την ιδιότητα του μέλους της προσωρινής επιτροπής, για την μελέτη του αγώνα, Δρόμος του Φειδιππίδη, που ορίστηκε στην Γ.Σ. της 21-12-2013.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 • Λειτουργία Δ.Σ.
 • Πληρωμές – Λειτουργία Ταμείου
 • Λειτουργία ιστοσελίδας
 • ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ Δρόμος. Ενημέρωση-Παρουσίαση από την οργανωτική επιτροπή.
 • Διάφορα.

Αποφασίστηκε:

ΘΕΜΑ 1ο
Αποφασίστηκε να προταθεί η συζήτηση, για το 4ο θέμα ώστε να απελευθερωθεί ο κ. Ι. Γερμακόπουλος.

Η Οργανωτική Επιτροπή δεν παρουσίασε την εισήγησή της όπως είχε προγραμματιστεί, μια που όπως ενημερωθήκαμε από τα παρόντα μέλη, εκκρεμούσε συνεδρίασή της στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το θέμα έμεινε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση η οποία θα συγκληθεί μετά από αίτημα της προσωρινής επιτροπής, για την μελέτη του αγώνα, Δρόμος του Φειδιππίδη.

ΘΕΜΑ 2ο
Αποφασίστηκε ομόφωνα, να ανατεθεί στον κ. Κυριάκο Λαζαρίδη να επικοινωνεί με τους συλλόγους, να συντονίζει να συντάσσει και να ενημερώνει τα μέλη του συμβουλίου για το καλεντάρι της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

Οι κκ Κυριάκος Λαζαρίδης και Βλάσης Καραβασίλης θα αναλάβουν την υποστήριξη του ταμία, όσο αφορά την επικοινωνία με τους συλλόγους (συνδρομή κ.λ.π.).

Ο κ. Βλάσης Καραβασίλης θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τις Υπεραποστάσεις.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει ειδική συνεδρίαση, σε τόπο ημέρα και ώρα που θα εισηγηθούν όσοι σύνεδροι αντιμετωπίζουν πρόβλημα να έχουν συχνή παρουσία στις συνεδριάσεις, ώστε να έχουν την δυνατότητα να εκθέσουν τις απόψεις τους.

ΘΕΜΑ 3ο
Αποφασίστηκε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Γούλας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Διαμαντής και ο ταμίας κ. Παύλος Διακουμάκος, μαζί ή ο καθένας χωριστά:

 1. Να λαμβάνουν από την τράπεζα ενημέρωση για τις κινήσεις και το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού.
 2. Να ανοίξουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικά, webbanking Υπηρεσίες στον τραπεζικό λογαριασμό, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.
 3. Να πραγματοποιούν εμβάσματα, μέσω του λογαριασμού, προς Οργανισμούς και Φορείς του Εξωτερικού.

ΘΕΜΑ 4ο
Αποφασίστηκε ομόφωνα να αναζητηθεί και να ανατεθεί ο καθημερινός εμπλουτισμός της ύλης της ιστοσελίδας παράλληλα και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Ο αντιπρόεδρος Κώστας Λιαπής παραμένει ο Γενικός Συντονιστής λειτουργίας της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων.

ΘΕΜΑ 5ο
Αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα, να γίνει δεκτή η αίτηση του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΩΝ. Το Δ.Σ. καλωσορίζει τον νέο σύλλογο, στην μεγάλη οικογένεια της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

ΘΕΜΑ 6ο
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων μεγάλης διάρκειας και άλλων υλικών για βοήθεια στον δοκιμαζόμενο λαό της Κεφαλονιάς και του Ληξουρίου. Συντονιστής της προσπάθειας ορίστηκε ο κ. Βλάσης Καραβασίλης.

ΘΕΜΑ 7ο
Αποφασίστηκε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί ο αντιπρόεδρος κ. Κώστας Λιαπής και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Διαμαντής, να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν ότι απαιτείται ώστε να υποβληθεί πρόταση, στις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικές εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας, στην οργανωτική επιτροπή του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας κ. Κυριάκος Λαζαρίδης, ενημέρωσε το συμβούλιο για θέματα που συζητήθηκαν στην επιτροπή.

Επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα καθοριστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 1ο και το 2ο ΘΕΜΑ.

Η ατζέντα της συνεδρίασης θα σταλεί στα μέλη, πριν την συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων.

Ν. Γούλας Γ. Διαμαντής

Πρόεδρος Δ.Σ. Γεν. Γραμματέας

Λιαπής Κων/νος
Διακουμάκος Παύλος
Καραβασίλης Βλάσης
Καράμπελας Ιωάννης
Λαζαρίδης Κυριάκος