Κατάταξη Αγώνα_26km : spetsesmarathon.com/

Κατάταξη Αγώνα_5km : spetsesmarathon.com/

Παιδικός Αγώνας : spetsesmarathon.com/